Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ALEJA24.PL
§ 1. DEFINICJE
1. Regulamin - regulamin serwisu ogłoszeniowego aleja24.pl .
2. Serwis - internetowa platforma informatyczno-informacyjna utworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom oraz Reklamodawcom zamieszczanie ogłoszeń, reklam i informacji, a także korzystanie z mechanizmów wyszukiwania dostępna pod adresem internetowym aleja24.pl .
3. Administrator - właściciel Serwisu i osoby pełniące funkcje administracyjne;
4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Serwisu aleja24.pl.
5. Reklamodawca - przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, zawierający Umowę z Administratorem w celu zamieszczenia w Serwisie reklamy lub ogłoszeń promowanych.
6. Reklama - każda forma przekazu/informacji w zakresie zależnym od zamówienia złożonego przez Reklamodawcę, w szczególności przybliżająca specyfikę działalności gospodarczej Reklamodawcy, przedstawiająca promocje sprzedaży lub inne formy korzystania z oferowanych przez Reklamodawcę towarów lub usług, w formie ogłoszeni, bannera itp..
7. Ogłoszenie - oferta handlowa lub usługowa ( płatna lub darmowa ), informacja o treści zapraszającej do zapoznania z ofertą lub kontaktu z oferentem.
8. Materiały - informacje w postaci słownej lub tekstowej, w tym plików elektronicznych, dokumentów przekazanych przez Reklamodawcę na podstawie Umowy Administratorowi w celu ich umieszczenia w Serwisie, w szczególności zawierających dane identyfikujące Reklamodawcę, jego logo, znaki towarowe Reklamodawcy.
9. Usługa - usługa reklamowa polegająca na odpłatnym umieszczaniu w Serwisie informacji gospodarczych/Reklamy dotyczących Reklamodawcy w zakresie wynikającym z Umowy.
10. Umowa - odpłatna umowa o świadczenie usług reklamowych przez Administratora na rzecz Reklamodawcy, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (rejestrowana), w szczególności obejmująca zamówienie emisji reklamy/kampanii reklamowej na Serwisie, uwzględniająca uzgodnienia w zakresie treści, ceny, rozmiaru oraz obszaru Reklamy, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.
§ 2. ZAKRES REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Administratora oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Reklamodawców.
2. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz Reklamodawców.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom i Reklamodawcom przysługuje wyłącznie prawo korzystania z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
§ 3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Użytkownikiem serwisu staje się każda osoba dobrowolnie korzystająca z Serwisu aleja24.pl .
2. Użytkownik Serwisu ma prawo dodawać ogłoszenia drobne o treści informacyjnej oraz załączać pliki graficzne do swoich ogłoszeń .
3. Dodawanie ogłoszeń jest płatne. 
4. Dodawanie aukcji jest płatne
5. Emisja ogłoszeń lub aukcji następuje po zasileniu konta użytkownika
6. Użytkownik serwisu podając kontakt e-mail wyraża zgodę na wykorzystanie go przez Serwis w celach marketingowych (wysylanie okresowe newsletter'a) zgodnie z profilem działalności Serwisu. 
7. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji Reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest ona sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego albo narusza prawa osób trzecich, a także jej treść lub forma jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem Serwisu.

§ 4. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
2. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w Umowie zawieranej w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Na żądanie Reklamodawcy, Umowa może zostać potwierdzona w formie pisemnej. Domniemywa się, że pracownik Reklamodawcy działający na jego zlecenie i pod jego kierownictwem ma upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Reklamodawcy.
4. Umowa zawierana jest na czas określony.
5. W przypadku zaistnienia sporu powstałego w związku z realizacją Umowy bądź jej wykonaniem, ważnością lub skutecznością, Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać go na drodze prowadzonych w dobrej wierze negocjacji. 
§ 5. POZOSTAŁE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
1. Reklamodawca zobowiązany jest do przekazania Administratorowi Materiałów niezbędnych do zamieszczenia Reklamy w Serwisie.
2. Wypisując zlecenie emisji reklam oświadcza, że: 
(1) posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia oraz podpisania umowy o emisję reklam 
(2) jest uprawniony do posługiwania się - użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych - informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych w prowadzeniu kampanii 
(3) zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, a Serwis aleja24.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Zleceniodawcę. 
3. Reklamodawca użyczając Administratorowi Materiały bierze na siebie odpowiedzialność, że przysługują mu do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie. W razie naruszenia tego obowiązku Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym, a nadto dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych oraz określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
4. Rejestracja celem dodania Ogłoszenia lub Reklamy na stronie aleja24.pl jest dobrowolną decyzją Użytkownika i Reklamodawcy. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych. 
5. W celu przeciwdziałania i zapobiegania powstaniu niebezpieczeństwa Użytkownicy i Reklamodawcy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu własności intelektualnej oraz do zapewnienia, aby zarówno treść jak i forma Materiałów lub przekazów nie miała charakteru sprzecznego z prawem lub zagrażającego powstaniem naruszenia prawa.
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników i/lub Reklamodawców m.in. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarnych, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami, czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling), o charakterze pornograficznym, nawołującego do nienawiści narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej.
7. Użytkownicy i Reklamodawcy umieszczają swoje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników i Reklamodawców na Serwisie.
8. Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, nie może jednak zagwarantować ich kompletności i poprawności.
9. W związku z powyższym Administrator nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie. 
10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w odpowiednich pkt. niniejszego Regulaminu w stosunku do Użytkowników i/lub Reklamodawców naruszających postanowienia Regulaminu. Administrator może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników i/lub Reklamodawców sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 
11. Niedopuszczalne jest używanie dostępnych w Serwisie adresów e-mail do przesyłania korespondencji seryjnej, zawierającej szkodliwe bądź niepożądane pliki i programy. 
12. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie do własnego użytku. Kopiowanie i dystrybucja danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione. 
§ 6. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje lub żądania Reklamodawca zobowiązany jest zgłosić Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora (kontakt@alejamiedziana.pl) lub drogą telefoniczną z tym zastrzeżeniem, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane nieprecyzyjną treścią lub jakością Materiałów przekazanych przez Reklamodawcę.
2. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Administrator zastrzega, że zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług.
§ 7. PŁATNOŚCI
1. Użytkownik Serwisu dodając ogłoszenie drobne jest zwolniony z opłat;
2. Użytkownik Serwisu wyróżniając ogłoszenie drobne poprzez SMS Premium dokonuje płatności wysyłając sms.
3. Reklamodawca zapłaci w terminie zgodnym z zapisami warunków emisji ogłoszenia lub w Umowie, na rzecz Administratora, na wskazany numer rachunku bankowego, bez uprzedniego wezwania, wynagrodzenie w wysokości wynikającej z Umowy, powiększone o należny podatek VAT. 
4. Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Reklamodawcę na rachunku Administratora, Administrator wystawia faktury VAT bez dodatkowej akceptacji Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) 
5. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 
7. Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), z uwagi na inny zakres usług świadczonych przez Zamawiającego.
6. Reklamodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie danych, w tym osobowych, przekazanych Administratorowi w celu dochodzenia należności związanych z zawartą Umową.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik oraz Reklamodawca są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z wprowadzonymi zmianami.
2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie aleja24.pl
3. Postanowienia lub ustalenia odmienne od zapisów Regulaminu są nieważne. 
4. Administrator zastrzega sobie prawo rejestrowania korespondencji i innych operacji Użytkowników i/lub Reklamodawców realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
5. Wszelkie zapytania Użytkowników oraz Reklamodawców dotyczące Serwisu powinny być kierowane pod adres: jedrzej@jbs.media
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz Reklamodawców portalu aleja24.pl bez wyjątku.
7. Zamieszczenie przez Użytkowników i/lub Reklamodawców w jakiejkolwiek części Serwisu swoich danych osobowych czy kontaktowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora. 
8. Umowa i Regulamin podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikłe nie z jego winy lub z siły wyższej. 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
12. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej aleja24.pl
13. Wszelkie treści zamieszczone przez użytkowika są własnością użytkownika i serwis aleja24.pl w tym właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa lub za inne straty wynikające ze złamania prawa bądź ogólnie przyjętego pożądku publicznego
14. Zabrania się publikowania na stronie ogłoszeń matrymonialnych i innych o treściach seksualnych
15.Zabrania się pubikowania ogłoszeń oraz aukcji przez Skupy Aut i Handlarzy aut. Kara za opublikowanie takiego ogłoszenia to 1000 zł netto płatna na rzecz domu dziecka w Głogowie

Niniejszy regulamin wszedł w życie z dniem 01 marzec 2017 r.

 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: